TikTok Claim | SOMI

Jarenlange ervaring In grote gezamenlijke claims
Samen sterker Wij hebben de advocaten
Tot wel € 2000 per persoon aan schadevergoeding
Jarenlange ervaring In grote gezamenlijke claims
Samen sterker Wij hebben de advocaten
Tot wel € 2000 per persoon aan schadevergoeding

Privacyverklaring

Stichting Onderzoek Marktinformaties (SOMI)Privacyverklaring
Versie: 2.2

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI), gevestigd aan Prins Mauritslaan 37 1171 LP Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

https://somi.nl
Prins Mauritslaan 37
1171 LP Badhoevedorp
+31 85 303 26 86

De functionaris gegevensbescherming van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) is te bereiken via privacy@somi.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken:

• identificatiegegevens (voor- en achternaam,
• adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, etc.);
• gegevens over uw activiteiten op onze website (IP-adres, internetbrowser, aparaattype, cookies, etc) en
• analytische gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
• gegevens die noodzakelijk zijn om goederen en diensten aan u te kunnen leveren en om uw rechten te kunnen
• behartigen (bankrekeningnummer, verklaringen, overeenkomsten, etc.);
• overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt de volgende categorieën van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

• Bijzondere persoongegevens

In zoverre dit strik noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of om uw rechten uit te oefenen in het kader van de AVG, kan het zijn dat wij genoodzaakt zijn om bepaalde gevoelige persoonsgegevens (bv. burgerservicenummer of kopie ID) te verwerken. Wij zullen u hierbij steeds verzoeken om ons enkel die persoonsgegevens te verstrekken die strik noodzakelijk zijn voor het gestelde doel.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming bijzondere persoonsgegevens van u hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via privacy@somi.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen :

• het signaleren en onderzoeken vanuit een lange termijn perspectief van vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder die met betrekking tot marktinformatie;
• het informeren, voorlichten en adviseren van consumenten, overheidsinstanties, beleids- of opiniemakers, zaakwaarnemers, adviseurs en deskundigen, toezichthouders en marktpartijen;
• het behartigen van belangen, het voeren van acties en het vorderen van vergoeding ten behoeve van de bij haar aangesloten of aangemelde (rechts)personen, benadeelden, volmacht- of opdrachtgevers of participanten;
• het verlenen van ondersteuning aan andere (rechts)personen die op enigerlei wijze opkomen voor degene ten behoeve waarvan de stichting onderzoek of doet, belangen behartigt actie voert;
• het aangaan, uitwerken en uitvoeren van overeenkomsten ten behoeve van degene ten behoeve waarvan de stichting optreedt.

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

• identificatiegegevens en marketing cookies worden steeds verwerkt op basis van uw geïnformeerde en expliciete toestemming;
• functionele en analytische gegevens over uw gedrag op onze website worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van onze organisatie;
• gegevens die noodzakelijk zijn om goederen en diensten aan u te kunnen leveren worden verzameld in het kader van de uitvoering van een overeenkomst;
• bepaalde gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld burgerservicenummer of kopie ID) worden verwerkt in zoverre dit strikt noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
• bepaalde gegevens over betalingen, facturen, overeenkomsten, verklaringen, etc. worden gedurende lange tijd bewaard in zoverre dat wij daar wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI)) tussen zit.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren hierbij de volgende maximale bewaartermijnen voor uw gegevens:

• gegevens over uw activiteiten op onze website en analytische gegevens over uw surfgedrag worden maximaal 12 maanden bewaard;

• identificatiegegevens en gegevens die u actief aan ons verstreks worden maximaal 36 maanden bewaard na uw laatste contact met ons;

• contracten, gegevens met betrekking tot betalingen en facturen worden 10 jaar bewaard om aan onze wettelijke verplichtingen inzake audit en (fiscale) controle te kunnen voldoen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Uw persoonsgegevens worden in principe enkel verwerkt binnen de EER. Indien uw gegevens de EER zouden verlaten zorgen wij voor passende waarborgen (bv. EU-US Privacy Shield, Adequaatheidsbesluiten, Standard Contractual Clauses, etc.) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Daarnaast verstrekt Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld als u dit noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of om uw rechten uit te oefenen in het kader van de AVG. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies of vergelijkbare gegevens die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Bij het gebruik van cookies maken wij een onderscheid tussen functionele, analytische en marketing cookies:
• de functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
• analytische cookies volgen uw surfgedrag op onze website en over verschillende websites heen. Zij hebben tot doel om de werking van onze website te kunnen optimaliseren. Wij stellen deze analytische cookies steeds zo in dat de impact op uw privacy zo minimaal mogelijk is.
• daarnaast gebruiken wij ook marketing cookies. Deze hebben tot doel om u op op de hoogte te houden van onze activiteiten en u goederen en diensten aan te bieden. Deze cookies (bv. Facebook Pixel) worden slechts verwerkt nadat u ons daartoe expliciet de toestemming heeft gegeven.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naarprivacy@somi.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Wij bevelen het gebruik van de KopieID app van de rijksoverheid aan om een veilige kopie van uw identiteitskaart te maken :https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming viaprivacy@somi.nl.

Inwerkingtreding en wijziging van het reglement

Deze verklaring treedt in werking per 25 mei 2018. Wijzigingen worden met vermelding van de datum aangebracht door de verantwoordelijke. De wijzigingen worden van kracht een maand na bekendmaking ervan.

Badhoevedorp, 24 juni 2020
Bestuur Stichting Onderzoek Marktinformatie

Een dagvaarding werd betekend aan TikTok

Als eerste organisatie in de EU heeft SOMI op 2 juni 2021 een dagvaarding getekend om TikTok voor de rechter te dagen wegens schending van de privacy van kinderen en het niet naleven van de AVG-verplichtingen. SOMI claimt van TikTok de volgende  schadebedragen per  slachtoffer: voor kinderen tot 13 jaar: € 2.000, voor kinderen van 13-15 jaar € 1.000, en voor kinderen van 16-17 jaar € 500.

TikTok moet kinderen beter beschermen tegen schadelijke content en moet stoppen met het schenden van hun privacy. Registreer u nu bij SOMI om deel te nemen aan deze actie.

Waarom deelnemen?

Er zijn legio redenen om niet te accepteren dat je gegevens op straat liggen. We zetten er enkele voor je op rij.

1. Bescherm je kinderen

TikTok is erg populair bij een jonger publiek. Ze hebben gegevens van kinderen verzameld zonder toestemming van de ouders.

2. Je hebt er recht op

Vanwege de AVG/GDPR wetgeving heb je recht op een schadevergoeding wanneer een bedrijf of instantie je gegevens lekt.

3. TikTok heeft jouw privacy geschonden

TikTok heeft je privacy geschonden en profiteert zonder jouw toestemming van jouw persoonsgegevens.

4. Samen geven we een signaal

Door de gezamenlijke claim geven we een signaal aan bedrijven en instellingen dat ze zorgvuldig met onze persoonsgegevens moeten omgaan.

Wat zeggen deelnemers?

Het onbezorgde plezier op TikTok brengt serieuze risico’s met zich mee

De populaire TikTok app verzamelt veel persoonsgegevens van de gebruiker, waaronder e-mail, IP-adres, telefoon- en sociale netwerkcontacten, locatiegegevens en dataprovider gegevens. De gebruikers worden onvoldoende op de hoogte gebracht van deze gegevensoverdrachten.

TikTok wordt voortdurend verdacht van het verzenden van gebruikersgegevens naar servers in China. Verder wordt het bedrijf verdacht van het achterwege laten van goede bescherming voor kinderen. Deze vermoedens worden onderzocht door het Europese Comité voor Gegevensbescherming en door verschillende overheidsinstanties in Nederland, Ierland, Italië, de VS, Australië en India.

Daarnaast hebben experts beveiligingsmankementen aangetroffen in de TikTok-app zelf, waardoor hackers toegang kunnen krijgen tot gebruikersinformatie.

Zo eenvoudig werkt het

In drie eenvoudige stappen gaan wij aan de slag met jouw claim. Hoe meer mensen meedoen hoe sneller we tot overeenstemming met TikTok komen.

1. TikTok gebruikt? Meld je aan!

Laat in bovenstaand formulier je gegevens achter.

2. Je krijgt direct een bevestigingsmail met volmacht

Teken de volmacht

3. We gaan voor jou en duizenden anderen aan de slag!

No-cure No-pay

Welke eisen stelt de AVG?

Social media-app zoals TikTok die hier actief zijn moeten zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft tot doel om personen meer controle te geven over het gebruik van hun persoonsgegevens door bijvoorbeeld bedrijven en overheden.

Adequate informatieverstrekking aan gebruikers.

Daaronder valt de verplichting om personen in te lichten over het doel van de gegevensverzameling en het bestaan van enige doorgifte van gegevens aan derden. Afhankelijk van het voorgenomen gebruik van de persoonsgegevens zal ook in voorkomend geval vooraf toestemming moeten worden gevraagd.

Adequate beveiligingsmaatregelen en restricties bij profilering

Niet alleen verplicht de AVG tot het treffen van adequate beveiligingsmaatregelen. Ook bevat de AVG speciale bepalingen die expliciet het profileren van individuen aan banden leggen. Profiling is lucratief. Deze methode combineert informatie om zo een profiel van een individuele gebruiker te maken. Dit profiel kan gebruikt worden voor advertentiedoeleinden, of om bepaalde gebruikers te weren maar ook om bijvoorbeeld gebruikers specifieke aanbiedingen te doen voor een zo hoog mogelijke prijs.

Compensatie van schade veroorzaakt door inbreuken

Artikel 82 AVG schrijft voor dat een ieder die schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op deze Verordening, het recht heeft om van de verwerkingsverantwoordelijken of de verwerker schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade. De aanspraak op vergoeding kan zowel materiele schade als immateriële schade betreffen.

Veelgestelde vragen

We breiden onze FAQ van tijd tot tijd uit op basis van de vragen die we krijgen

1. Hoe wordt SOMI gefinancierd?

SOMI richt zich er op om zo veel mogelijk gefinancierd te worden met bijdragen van de deelnemers aan onze acties en activiteiten. We hoeven dan geen grote bedragen af te dragen aan externe financiers, maar kunnen dergelijke voordelen rechtstreeks doorgeven aan de mensen die wij vertegenwoordigen. SOMI heeft ondertussen voldoende eigen vermogen om haar activiteiten uit te voeren, waaronder de zaak tegen TikTok. Het grootste deel van dat vermogen is aan SOMI geschonken door Reunion Ventures B.V. op basis van een overeenkomst die voor het laatst per december 2022 geactualiseerd is. Reunion heeft het geld geschonken zonder daar iets voor terug te vragen, met als doel om daarmee de maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen waar SOMI voor opgericht is. Om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een vooruitbetaling op dienstverlening in rekening gebracht, in de vorm van een algemene registratievergoeding van € 17,50 voor nieuwe deelnemers aan haar activiteiten. SOMI sluit niet uit dat er op enig moment ook externe financiering nodig is om de activiteiten snel(ler) te kunnen uitbreiden. Waar mogelijk zullen de voordelen ook dan weer worden gedeeld met de mensen die wij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld via crowdfunding of via het uitgeven van rechten op opbrengsten van acties aan de mensen die bij ons ingeschreven staan. Dat is mogelijk omdat SOMI zelf niet op winst gericht is. Als externe financiering nodig zal zijn, zullen we onze achterban daarover informeren.

2. Wat is de volgende stap in deze actie?

De volgende stap in deze collectieve actie is de aanwijzing van een ‘exclusieve vertegenwoordiger’, om de juridische procedure te leiden, aangezien er nu 3 afzonderlijke procedures zijn ingediend door verschillende stichtingen. De exclusieve vertegenwoordiger dient te worden benoemd door de rechtbank Amsterdam. We hopen op een beslissing nog in de eerste helft van 2023 om snel de inhoudelijke procedure tegen TikTok voort te zetten.

Nadat de rechter heeft beslist over de exclusieve vertegenwoordiger en de groep gedupeerden is bepaald, is het voor de gedupeerden mogelijk om voor ‘opt-out’ te kiezen. Je kunt daarna beslissen om niks te doen of om bijvoorbeeld zelf een zaak tegen TikTok te beginnen.

3. Hoe wordt deze zaak gefinancierd?

SOMI richt zich er op om zo veel mogelijk gefinancierd te worden met bijdragen van de deelnemers aan onze acties en activiteiten. We hoeven dan geen grote bedragen af te dragen aan externe financiers en dat is goed voor onze deelnemers. SOMI heeft voor de TikTok-zaak voldoende eigen vermogen om de zaak te voeren. Al het geld dat benodigd is voor de kosten van de TikTok actie is aan SOMI geschonken door Reunion Ventures B.V., op basis van een overeenkomst die voor het laatst per december 2022 geactualiseerd werd. Reunion heeft het geld geschonken zonder daar iets voor terug te vragen, met als doel om daarmee de maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen waar SOMI voor opgericht is.

Om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een vooruitbetaling voor dienstverlening in rekening gebracht, in de vorm van een algemene registratievergoeding van € 17,50 voor nieuwe deelnemers aan haar activiteiten. SOMI sluit niet uit dat er op enig moment ook externe financiering nodig is om de activiteiten snel(ler) te kunnen uitbreiden. Waar mogelijk zullen de voordelen ook dan weer worden gedeeld met de mensen die wij vertegenwoordigen, bijvoorbeeld via crowdfunding of via het uitgeven van rechten op opbrengsten van acties aan de mensen die bij ons ingeschreven staan. Dat is mogelijk omdat SOMI zelf niet op winst gericht is. Als externe financiering nodig zal zijn, zullen we onze achterban daarover informeren.

4. Wat zijn de kosten van deelname?

We werken op basis van “no cure, no pay”. Alle (proces)kosten worden dus in eerste instantie gedragen door SOMI zelf. U loopt daardoor geen risico. Om onze kosten beter op te kunnen vangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een registratievergoeding van € 17,50 in rekening gebracht om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een eventuele acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen.

Indien de claim succesvol is, probeert SOMI om haar kosten vergoed te krijgen van TikTok. We gaan er ook van uit dat dat lukt. Mocht de rechter dat niet toewijzen, dan zal SOMI op basis van de deelnemersvoorwaarden met u 20% inhouden van de aan u uit te keren schadevergoeding om (een deel van) onze kosten te dekken. Eventueel door u betaalde registratiekosten trekken we af van het bedrag dat wij inhouden. SOMI wil echter meer doen voor haar achterban dan alleen deze collectieve actie tegen TikTok. Daarom vorderen wij in de procedure ook dat wij een redelijk percentage van 2% van de aan u uit te keren schadevergoeding mogen inhouden als vergoeding voor onze diensten en om andere (toekomstige) belangenbehartiging mee uit te voeren. Dit is in lijn met de Claimcode 2019. Het uiteindelijke percentage wordt door de rechter in redelijkheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van de (proces)kosten en van de hoogte van de totale schadevergoeding.  

Als de claim niet succesvol is, hoeft u niets te betalen. U heeft in dat geval eventueel alleen de eenmalige inschrijfkosten betaald indien u zich na de dag van dagvaarding heeft aangemeld bij SOMI.

5. Betaalt iedereen 20%?

SOMI vertegenwoordigt alle minderjarige TikTok gebruikers in Nederland, ook degenen die niet bij ons zijn aangesloten. Deze personen hebben geen deelnemersovereenkomst gesloten met SOMI.

Indien de claim succesvol is, probeert SOMI om alle kosten vergoed te krijgen van TikTok. We gaan er ook van uit dat dat lukt. Mocht de rechter dat niet toewijzen, dan zal SOMI de rechter verzoeken ons toe te staan om (een deel van) onze kosten (minus de registratiekosten) voor de procedure in te houden op de aan de niet-aangesloten gedupeerden uit te keren schadevergoeding. Dat bedrag is altijd beperkt tot onze daadwerkelijke kosten, en zal nooit meer bedragen dan 20% van de uit te keren schadevergoeding 

SOMI wil echter meer doen voor haar achterban dan alleen deze collectieve actie tegen TikTok. Daarom vorderen wij in de procedure ook dat wij een redelijk percentage van 2% van de aan de gedupeerden uit te keren schadevergoeding mogen inhouden als vergoeding voor onze diensten en om andere (toekomstige) belangenbehartiging mee uit te voeren. Dit is in lijn met de Claimcode 2019. Het uiteindelijke percentage wordt door de rechter in redelijkheid vastgesteld en is afhankelijk van de hoogte van de (proces)kosten en van de hoogte van de totale schadevergoeding.  

Als dat wordt toegewezen door de rechter, dan zullen wij voor alle gedupeerden (of zij nu zijn aangesloten bij SOMI of niet) gelijke percentages inhouden. Uiteindelijk betaalt iedereen dus evenveel.  

Als de claim niet succesvol is, hoeft u niets te betalen. U heeft in dat geval eventueel alleen de eenmalige inschrijfkosten betaald indien u zich na de dag van dagvaarding heeft aangemeld bij SOMI.

6. Waarom moet ik registratiekosten betalen?

SOMI richt zich er op om zo veel mogelijk gefinancierd te worden met bijdragen van de deelnemers aan onze acties en activiteiten. We hoeven dan geen grote bedragen te betalen aan externe financiers en dat is goed voor onze deelnemers. Om externe kosten voor de opslag en controle van gegevens van een acute grote toestroom van nieuwe deelnemers direct te kunnen opvangen, heeft SOMI vanaf enig moment wel een registratievergoeding van € 17,50 gerekend voor nieuwe deelnemers. Die wordt gebruikt om de kosten voor abonnementenadministratie, gegevensopslag en verificatie van identiteit en juridische status te dekken.

Voor degenen die registratiekosten hebben betaald, dit bedrag van € 17,50 wordt afgetrokken van de 20%-vergoeding die onze deelnemers aan SOMI moeten betalen wanneer een claim tegen TikTok wordt gehonoreerd (zie hierboven).